Yönetmelik

Amaç

Madde 1 - Hacettepe Üniverstesi'ne bağlı bir birim olan Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmaktır

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKAM)'nin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını, kadrolarını ve Merkezin ulusal ve uluslararası faaliyetleriyle ilgili çalışma esaslarını kapsar.

Kuruluş

Madde 3 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (j) bendi ve 7 inci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca kurulmuştur.

Faaliyet Alanları

Madde 4- Merkezin, kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir.

a. Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,
b. Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
c. Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,
d. Amaçları doğrultusunda yayın yapmak,
e. Kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,
f. Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,
g. Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak,
h. Kadın sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak,
i. Merkez Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

Organlar

Madde 5- Merkezin organları;

a. Merkez Müdürü
b. Merkez Yönetim Kurulu
c. Merkez Danışma Kurulu'dur.

Merkez Müdürü

Madde 6- Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Müdürünün kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından 3 yıl için görevlendireceği en fazla iki yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir.

Merkez Müdürünün Görev ve Yetkileri

Madde 7- Merkez Müdürü, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar.

Müdür görevinden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni merkez Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 8- Merkez Yönetim Kurulu: Merkez Müdürü, Merkez Müdürü'nün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ile Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi kişiden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az 4 kez ve gerektiğinde Merkez Müdürü'nün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Merkez Müdürünün oyu belirleyicidir.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9- Merkez Yönetim Kurulu Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar;

a-Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
b-Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlar, onaylanmak üzere Rektör'e sunar.
c-Merkezin elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunur.
d-Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurar ve bunların görevlerini düzenler.
e-Merkez Müdürü'nün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar alır.
f-2547 sayılı yasa ile verilen diğer görevleri yapar.

Merkez Danışma Kurulu

Madde10- Merkez Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel kuruluşların, Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen temsilcilerinden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır.

Kadrolar

Madde 11- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13'üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar ile karşılanır.

Yürürlük

Madde 12- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sayfa Sorumlusu: Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ,
Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM), 06100 Sıhhiye - Ankara
huksam@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Temmuz 2018
Yasal Sorumluluk Sınırı